โปรแกรมพุทธสังเวชนียสถานสี่ ตำบลชมทัชมาฮาล๙วัน๘คืน AI

สวดมนต์ข้ามปี สู่ ๒๕๖๒ ณ.แดนพุทธภูม 

นำท่านจารึกไปกราบพุทธสังเวชนียสถานทั้ง สี่ตำบลอันได้แก่ สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ ตำบลพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้, เมืองสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา และเมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพาน สัมผัสเมืองพาราณสีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูอายุกว่า 4,000 ปี ริมฝั่งแม่น้้ำคงคา สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก “ทัชมาฮาล” และพระราชวังที่ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์โมกุล“อัคราฟอร์ ๙ วัน ๘ คืน

เดินทางวันที่ ๒๙ ธันวาคม - ๖ มกราคม ๒๕๖๒

เดินทางโดยสายการบินแอร์อินเดีย และบินภายใน ๑ เที่ยวโดยสายการบิน IndigoAir

ราคาท่านละ ๕๒,๕๐๐ บาท

 กำหนดเดินทาง   29 ธ.ค. – 6 ม.ค./ 16 -24 ก.พ./23-31 มี.ค. 62

 

   

   

 

                 

แบบฟอร์มการจองทัวร์