อินเดียสามเหลื่ยม เดลี อัครา ชัยปูร์ 5 วัน 4 คืน

“โอเปอร์เรชั่น ไทย ทราเวล ”

นำท่านเดินทางสู่ เส้นทาง สามเหลี่ยม อารยธรรม 5 วัน .. มหานครเดลี - เมืองอัครา - ชัยปูรย์

โดยสายการบิน……..แอร์อินเดีย (AI)

ชมเมืองหลวงแห่งชมพูทวีป สัมผัสกลิ่นอายของอารยธรรมโบราณที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน

ชมความยิ่งใหญ่ของ วิหารฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย “อักษราธรรม”

นาชมสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก "ทัชมาฮาล" และ พระราชวัง "อัคราฟอร์ท" ในเมืองอัครา

นครสีชมพูแห่งราชสถาน พระราชวังอัมเบอร์ ในเมืองชัยปูระ และช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย

กาหนดการเดินทาง : ปีใหม่ 29ธ.ค.-2 ม.ค.62/16-20 ก.พ./15-19 มี.ค./12-16 ม.ย.2562

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์