โปรแกรมแสวงบุญฮินดู

เจาะลึกไหว้พระพิฆเนศ เมืองปูเน่ เมืองต้นกำเนิดพระพิฆเนศ วัดศรีบัลลาเลศวา วัดศรีวรัถวินายัก วัดศรีจินดามณี วัดศรีโมเรศวา วัดศรีสิทธิวินายัก วัดศรีมหาคณปติ วัดศรีวิฆเนศวา วัดศรีคีรีจัตมา องค์ทัคฑูเสฐ วัดสิทธิวินายัก มุมไบ

• โอเปอร์เรชั่นไทย ทราเวล  ขอเสนอโปรแกรมเส้นทางไหว้พระพิฆเนศ 10 วัด ณ เมืองปูเน่ และ มุมไบ ประเทศ อินเดีย โดยจัดโปรแกรมไหว้พระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองครบทั้ง 8 วัด และแถมด้วยไปไหว้ องค์ทัคฑูเสฐ (Dugdusheth) พระ พิฆเนศประจําเมืองปูเน่ พระพิฆเนศที่ร่ํารวยที่สุดในโลก รวมทั้ง องค์สิทธิวินายัก วัดสิทธิวินายัก (SIDDHIVINAYAK) วัด ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมุมไบ โดยทีมงานมัคคุเทศก์ชํานาญงาน โรงแรมที่พักระดับมาตรฐานครับ • เมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย เป็นเมืองแห่งพระพิฆเนศและมีพระพิฆเนศที่เกิดขึ้นมาเองอย่างน่าอัศจรรย์ถึง 8 แห่ง คน อินเดียนิยมมาไหว้ขอพรกันและเชื่อกันว่าถ้ามาไหว้ขอพรพระพิฆเนศองค์ต้นกําเนิดทั้งให้ครบ 8 แห่งแล้ว ชีวิตก็มีความ เจริญก้าวหน้า การค้าขายก็เจริญรุ่งเรือง เกิดความสิริมงคลในชีวิต ซึ่งแต่ละปางแต่ละเมืองก็จะให้พรที่แตกต่างกัน ตามที่ เชื่อกันว่า "พระพิฆเนศ มหาเทพแห่งความส าเร็จ" • พระพิฆเนศ ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ มี 8 สถานที่ 8 ปาง

1.องค์ศรีบัลลาเลศวา วัดศรีบัลลาเลศวา (Sri Ballaleshwar) เมืองปาลี เชื่อกันว่าจะได้รับพรทุกๆอย่างที่ขอ

2.องค์ศรีวรัถวินายัก วัดศรีวรัถวินายัก (Sri Varad Vinayak) เมืองมาฮัท เชื่อกันว่าจะทําให้หายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงและทําให้สุขภาพแข็งแรง

3.องค์ศรีมหาคณปติ วัดศรีมหาคณปติ เมืองรันยันกาวน์ Ranjangoan เชื่อกันว่าจะทําให้มีอํานาจยิ่งใหญ่ สามารถพิชิต สิ่งไม่ดีและอุปสรรคทั้งหลายได้สําเร็จ

4.องค์ศรีโมเรศววา วัดศรีโมเรศวา เมืองโมเรกาวน์เชื่อกันว่าทําให้ชีวิตปราศจากอุปสรรคและอันตรายใดๆทั้งปวง

5.องค์ศรีคีรีจัตมา วัดศรีคีรีจัตมา เมืองเลนยาดรี Lenyadri เชื่อกันว่าจะขอบุตรได้และจะได้บุตรที่ดีมีปัญญาหลักแหลม

6.องค์ศรีวิฆเนศวา วัดศรีวิฆเนศวา เมืองโอซาร์ เชื่อกันว่าผู้ขจัดอุปสรรคและภยันตราย ทํางานได้สําเร็จราบรื่น

7.องค์ศรีจินดามณี วัดศรีจินดามณี เมืองเธอูร์ Theur เชื่อกันว่าจะสมหวังดังได้อธิษฐานต่อลูกแก้วจินดามณี

8.องค์ศรีสิทธิวินายัก วัดศรีสิทธิวินายัก (Sri Siddhivinayak) เมืองสิทธิเทก Siddhatek เชื่อกันว่าจะประสบความสําเร็จ ในเรื่องงานทุกประการ •

พิเศษอีก 2 วัด 1.องค์สิทธิวินายัก วัดสิทธิวินายัก (Siddhivinayak) เมืองมุมไบ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมุมไบ 2.องค์ทัคฑูเสฐ (Dugdusheth) พระพิฆเนศประจําเมืองปูเน่ พระพิฆเนศที่ร่ํารวยที่สุดในโลก

แบบฟอร์มการจองทัวร์