โปรแกรมพุทธสังเวชนียสถานสี่ ตำบล ๗วัน ๖คืน บิน AI

กราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานสี่ตาบล

ณ ประเทศอินเดียและเนปาล 7 วัน

โดยสายการบินแอร์อินเดีย AI

นาท่านจารึกไปกราบพุทธสังเวชนียสถานทั้ง สี่ ตาบลอันได้แก่ สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ

ตาบลพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้, เมืองสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา และเมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพาน

สัมผัสเมืองพาราณสีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูอายุกว่า 4,000 ปี ริมฝั่งแม่น้าคงคา

กำหนดเดินทาง : 11-17 ม.ค./15-21 ก.พ./22-28 มี.ค.2562

แบบฟอร์มการจองทัวร์