โปรแกรมสังเวชนียสถานสี่ตำบล ๗ วัน บิน FD

           อินเดียและเนปาล 7 วัน 6 คืน (FD)

     แสวงบุญยัง ณ. พุทธสังเวชนียสถานทั้งสี่ตำบล

นำท่านจารึกไปกราบพุทธสังเวชนียสถานทั้ง สี่ ตำบลอันได้แก่ สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ

ตำบลพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้, เมืองสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา และเมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพาน

  เมืองเวสาลี เมืองที่พระพุทธองค์ได้ทรงจำพรรษาสุดท้าย

สัมผัสเมืองพาราณสีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูอายุกว่า 4,000 ปี ริมฝั่งแม่น้ำคงคา

                                  ตลอดจนสถานที่สำคัญๆที่กล่าวถึงในพุทธประวัติ

 

กำหนดเดินทาง : สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

แบบฟอร์มการจองทัวร์