โปรแกรมพุทธสังเวชนียสถาน ๔ วัน ๓ คืน บินWE

       อินเดียและเนปาล 7วัน 6 คืน โดย Thai Smile

            นมัสการพุทธสังเวชนียสถานสี่ตำบล (เข้าคยาออกพาราณสี)

นำท่านจารึกไปกราบพุทธสังเวชนียสถาน

ณ.ตำบลพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้, เมืองสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา กรุงราชคฤห์ – เมืองนาลันทา

สัมผัสเมืองพาราณสีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูอายุกว่า 4,000 ปี ริมฝั่งแม่น้ำคงคา

กำหนดเดินทาง : เดินทางได้ตั้งแต่2 ท่านขึ้นไป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

แบบฟอร์มการจองทัวร์