โปรแกรมสังเวชนียสถาน ๔ วัน ๓ คืน บิน FD

นำท่านจารึกไปกราบพุทธสังเวชนียสถาน ณ. ตำบลพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้,

เมืองเวสาลี เมืองที่พระพุทธองค์ได้ทรงจำพรรษาสุดท้าย

ราชคฤห์ เมืองตั้งหลักพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า โดยพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารรผู้ครองนคร เป็นเมืองที่มีประวัติความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามากที่สุด

สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและพระสาวกกยังปรากฏอยู่มากมาย เช่น พระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏฏ วัดเวรุฬัน ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ถ้ำสุกรขาตาที่พระสารีบุตรได้บรรลุธรรม ถ้ำสัตบรรณคูหาที่ทำสังคายนาครั้งแรก

    กำหนดเดินทางเริ่มจากกรุงเทพ : วันอาทิตย์/ จันทร์ / พุธ

แบบฟอร์มการจองทัวร์