Let go to ชัยปูร์ อัครา 4 วัน 2 คืน บิน โดย Air Asia

กำหนดเดินทางได้ทุกวันแบบแพคเก็ตทัวร์
 
ราคาเริ่มต้นที่ : 17,000.-
 
ราคารวมตั๋ว ที่พัก อาหาร
พาหนะเดินทาง
ค่าเข้าชมและ
มัคคุเทศน์ท้องถิ่น
.ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน
• ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต
• ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย
• ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่


แบบฟอร์มการจองทัวร์