เส้นทาง เดลี อัครา ชัยปูร์

“โอเปอร์เรชั่น ไทย ทราเวล ” นำท่านเดินทางสู่ เส้นทาง สามเหลี่ยม อารยธรรม 5 วัน .
. มหานครเดลลี - เมืองอัครา - ชัยปูรย์
.. โดยสายการบิน……..แอร์อินเดีย (AI)
ชมเมืองหลวงแห่งชมพูทวีป สัมผัสกลิ่นอายของอารยธรรมโบราณที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน
ชมความยิ่งใหญ่ของ วิหารฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย “อักษราธรรม”
นาชมสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก "ทัชมาฮาล" และ พระราชวัง "อัคราฟอร์ท" ในเมืองอัครา
นครสีชมพูแห่งราชสถาน พระราชวังอัมเบอร์ ในเมืองชัยปูระ และช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย
 
เดินทาง: 23-27 ต.ค./16-20 พ.ย./5-9 ธ.ค./29 ธ.ค.-2 ธ.ค. 63
 

แบบฟอร์มการจองทัวร์